Privacybeleid

Loopgroep Fysiotherapie Tilburg Reeshof (LFTR) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. LFTR houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als LFTR zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden en medewerkers worden door LFTR verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Informatieverstrekking.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is

 • Het inschrijfformulier;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan LFTR de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Voorletters;
 • Voorvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Plaats;
 • Land;
 • E-mail;
 • Telefoonnummer;
 • Mobiele nummer;
 • maat loopshirt/singlet.

Uw persoonsgegevens worden door LFTR opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van het lidmaatschap. Daarna worden de persoonsgegevens verwijderd uit de administratie en het inschrijfformulier vernietigd.
Verwerking van persoonsgegevens van E-mail service abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door LFTR verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. een email, dat een nieuw bericht op de website gepubliceerd is.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving email-service formulier op website;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan LFTR de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door LFTR opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is. Uitschrijving van de service kan op elk gewenst moment door het lid gedaan worden.
Verwerking van persoonsgegevens van Verjaardagskalender

Persoonsgegevens van leden die zich aangemeld hebben voor de interne website (clubhuis) worden door LFTR verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Overzicht van de verjaardagen van de leden beschikbaar stellen op de interne website die alleen toegankelijk is voor leden die zich voor de interne site hebben hebben aangemeld en door de webmaster zijn goedgekeurd..

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijfformulier;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan LFTR de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Geboortedatum.

Uw persoonsgegevens worden door LFTR opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • na aanmelding, gedurende de looptijd van het lidmaatschap.
Verwerking van persoonsgegevens van Vrijwilligers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door LFTR verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de vrijwilligersovereenkomst

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De vrijwilligersovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan LFTR de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Voorletters;
 • Voorvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Plaats;
 • Land;
 • E-mail;
 • Telefoonnummer;
 • Mobiele nummer;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door LFTR opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van het lidmaatschap. Daarna worden de persoonsgegevens verwijderd uit de administratie en het inschrijfformulier vernietigd.
Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

LFTR verstrekt de gegevens aan

 • De Dutchrunners ten behoeve van het lidmaatschap bij de Dutchrunners.
 • One.Com ten behoeve van de hosting van de website www.lftr.nl, de email-service en de verjaardagskalender.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. De servers waar onze website op gehost wordt, staan in Kopenhagen.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

LFTR bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Website
 • Foto's van wedstrijden, trainingen en evenementen waar leden van onze vereniging op staan, worden nadat ze beoordeelt zijn door onze webmaster, op onze website geplaatst. Dit doen wij zonder vermelding van namen. Als we een naam onder een foto plaatsen dan doen wij dit alleen met toestemming van het betreffende lid.
 • Op onze webpagina "Resultaten" publiceren wij de resultaten van onze leden bij een wedstrijd. Het betreft hier de  "naam",  de "netto tijd" en de "gemiddelde snelheid".
Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens LFTR van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

LFTR
Boskoopstraat 9
5043 ZN
Tilburg
info@loopgroepfysiotherapietilburgreeshof.nl

Created by Phons Stokkermans | Copyright LFTR © 2016 - 2024 | Privacybeleid